Електрум

Импулсни токоизправители

impulsen_tokoizprawitel_400

Предназначение
Импулсният токоизправител е предназначен за резервирано захранване на постояннотокови товари при паралелна работа с киселинна акумулаторна батерия с капацитет до 100Ah. Токоизправителят подържа режимите на подзаряд с температурна корекция на напрежението, ускорен заряд и контролиран разряд със защита на батерията от дълбок разряд.

 

Параметри

  • Номинално напрежение
    • 24Vdc
    • 48Vdc
    • 60Vdc
  • Номинален ток 10 ÷ 30А
  • Възможност за паралелна работа с равномерно делене на товарния ток.

 

Устройство и принцип на действие
Импулсният токоизправител се състои от импулсен преобразувател, микропроцесорнен модул за управление, контрол и сигнализация, входен и изходен термичен прекъсвач и реле за защита на батерията от дълбок разряд.
Импулсният преобразувател извършва преобразуване с честота 50kHz на входното променливо напрежение 220Vac в постоянно напрежение 24/48/60Vdc с галванично разделяне и осигурява паралелна работа с акумулаторната батерия в режим на подзаряд/заряд по IU характеристика.

Микропроцесорният модул управлява режимите на работа: включен/изключен и заряд/подзаряд, следи режима на работа и подава следните светодиодни индикации: “захранване”, “включен”, “заряд”, “зареденост на батерия”.
Микропроцесорният модул следи напрежението на батерията и подава следните аврийни сигнали:
“високо напрежение”, “ниско напрежение”, “дълбок разряд” с изключване на товара посредством релето за защита на батерията и  “предпазител” при прекъснал предпазител.

Сигналите са светодиодни, а освен това се подава и общ релеен сигнал за авария изведен на безпотенциален контакт.

Подзарядното напрежение се коригира в зависимост от околната температура. Сигналът за температурата се получава от температурен сензор, който се разполага в близост до акумулаторната батерия.