Електрум

Декларация на ръководството

Декларация на ръководството

на „ЕЛЕКТРУМ“ ООД за политиката по управление на качеството

Редакция 02.10.2017г.

При осъществяване на основната си дейност „Електрум“ ООД изпълнява:

Проектиране, инженеринг, монтаж, производство, ремонт и сервизно обслужване на продукти, компоненти и системи  за енергетиката, транспорта и промишлеността. Доставка на източници за непрекъсваемо захранване за постоянен и променлив ток.

За да запази съществуващите и разшири пазарните си позиции занапред “ЕЛЕКТРУМ” ООД  изгражда своята политика по отношение управление на качеството като си поставя следните цели и ангажименти:

  • Да усъвършенства дейността си, като се стреми да отговори на изискванията на българските и международни стандарти;
  • Да постигне, поддържа и се стреми непрекъснато да подобрява качеството на извършваните услуги в съответствие с изискванията на българските и международни стандарти по отношение на техническото равнище и качество и безопасност за здравето на работещите;
  • Да се съобрази с нормативните актове, свързани с дейността й, с опасностите и рисковете за здравето и безопасността при работа, със своите технологични възможности, със своите финансови, търговски и управленски изисквания, както и с мнението на заинтересуваните страни;
  • Да събира информация от клиентите за качеството на извършваните услугиЗа достигане на поставените си цели ръководството на “ЕЛЕКТРУМ” ООД  разработва политика по качеството насочена към гарантирана защита интересите на своите работници и служители, така и на сегашни и бъдещи клиенти, като изгражда и поддържа сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

    Политиката по качеството се провежда в следните направления:

  • Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички служители на “ЕЛЕКТРУМ” ООД  и поставяне на качеството на извършваните извършваните дейнсоти в пълно
  • Оптимизиране на процесите в дружеството – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие;
  • Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици, превозвачи и подизпълнители на дружеството.
  • Периодично идентифициране и осигуряване на достъп до изискванията на националните и международни нормативни документи, свързани с извършваните услуги

Като управители на дружеството декларираме своето лично участие и отговорност, за внедряване и поддържане на ефикасна система за управление съгласно ISO 9001:2015 и за изпълнението на обявената политика по качеството.

 

Гр. София

Управители:

Любомир Гергов

Венцислав Иванов